Dorps wonen in Wytgaard

Steenslân Stiens 6^1

Energieneutrale woning te Stiens

Energieneutraal bouwen “it Grien”

2 Vrijstaande villa’s te Bolsward

6 2^1 Kap woningen Havankpark te Leeuwarden

8 vrijstaande woningen te Sneek

Steenslân Stiens 8^1

4 Vrijstaande woningen te Oosterwolde

4 Vrijstaande woningen te Drachten